Các tỉnh thí điểm

Để xem thêm chi tiết về kết quả đánh giá chỉ số môi trường – xã hội cho REDD+ của từng tỉnh thí điểm, xin hãy lựa chọn theo menu dưới đây:

100-67

Sẵn sàng

66-34

Sẵn sàng một phần

33-0

Chưa sẵn sàng