Dữ liệu

Chỉ số Môi trường – Xã hội cho REDD+ (RESI) là công cụ đảm bảo an toàn trong REDD+ với mục đích đánh giá nền tảng thể chế - chính sách – môi trường – xã hội cấp tỉnh; từ đó phản ánh những lợi thế và rủi ro khi triển khai thực hiện REDD+ trong bối cảnh cụ thể của từng địa phương, cũng như đo lường mức độ sẵn sàng của các tỉnh khi bắt đầu triển khải thực hiện các hoạt động REDD+.

Sử dụng công cụ dữ liệu dưới đây để so sánh các tỉnh thí điểm theo các chỉ số RESI, điểm số tổng và chi tiết 21 chỉ số thành phần. Tìm hiểu thêm về Phương pháp thực hiện RESI hoặc tải bộ dữ liệu RESI hoàn chỉnh.

Các tỉnh thí điểm

100-67

Sẵn sàng

66-34

Sẵn sàng một phần

33-0

Chưa sẵn sàng

Các tỉnh thí điểm Điểm số RESI (1a) Chính sách QLBVPTR cấp tỉnh (1b) Lồng ghép QLBVR và BĐKH trong phát triển KT-XH (1c) Chính sách tài chính cho hoạt động LN (1d) Vai trò R&BĐKH trong ĐTM (2a) Năng lực và kinh nghiệm Quản trị Lâm nghiệp (2b) Quyền và tiếp cận sở hữu rừng/đất rừng (2c) Ưu tiên và kinh nghiệm REDD+ (2d) Hợp tác, điều phối QLBVR cấp tỉnh (2e) Minh bạch và hệ thống thông tin LN (2f) Thực thi lâm luật và QLBVR (2g) Giám sát và thu thập thông tin LN (2h) Giá trị kinh tế lâm nghiệp cấp tỉnh (3a) Vốn rừng cho REDD+ (3b) Phạm vi & xu hướng mất rừng (3c) Hỗ trợ trồng rừng (3d) Mức độ tổn thương do BĐKH và hoạt động con người (4a) Dân số, DTTS và đói nghèo (4b) Sinh kế và lao động trong LN (4c) Tranh chấp và giải quyết tranh chấp (4d) Sự tham gia của CĐ và chính quyền ĐP (4e) Vai trò của giới trong LN